ทางบริษัท เอ. เอส. เค. ทูลส์ จำกัด ขอขอบพระคุณทาง บริษัท บีพี-คาสตรอล(ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความไว้วางใจและเลือกให้ทางบริษัทของเรา เป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนแก่ตัวแทน จำหน่ายน้ำมันของทาง  บริษัท บีพี-คาสตรอล(ประเทศไทย) จำกัด ที่สามารถทำยอดขายได้บรรลุตามเป้าหมายจนสามารถได้รับรางวัลเป็นตู้ใส่เครื่องมือขนาดเล็กในครั้งนี้

         ทางบริษัท เอ. เอส. เค. ทูลส์ จำกัด ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทุกๆท่านและหวังเป็นย่างยิ่งว่าทางบริษัทจะได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อๆไป