Prize for BP - Castrol (Thailand) Limited's customers

การแจกรางวัลแก่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติของบริษัท บีพี-คาสตรอล(ประเทศไทย) จำกัด

Manufacturing 2013

รูปภาพบรรยากาศการออกบูทแสดงสินค้าในงาน Manufacturing Expo 2013...

Automotive Manufacturing 2012

รูปภาพบรรยากาศการออกบูทแสดงสินค้าในงาน Automotive Manufacturing...